نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

به ازای هر 30.000 تومان خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید.


در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ می‌گردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق می‌گیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می‌گیرد.

توجه: مشتریانی که فاصله بین دو خریدشان بیش از 3 ماه باشد،1گروه کاهش می یابند.

نام گروه

حجم خرید/هزار تومان

امتیاز بندی

 شارژ کیف پول

گروه غیر فعال

0-480

0-16

0

گروه برنزی

480-990

16-33

4%

گروه نقره ای

990-2400

33-80

6%

گروه طلایی

2400به بالا

80به بالا

8%

تمامی مبلغ ها به تومان می باشد.